Spoor 3

Is uw zieke medewerker na 2 jaar Poortwachter in de WIA terecht gekomen? Dan bent u nog 10 jaar verantwoordelijk voor deze medewerker. U merkt dit aan een forse verhoging van uw gedifferentieerde WGA-premie. Deze verhoging wordt over de totale loonkosten van al uw medewerkers berekend en het gaat daarom om aanzienlijke bedragen. Of u nu wel of geen eigen risicodrager WGA bent, uw schadelast wordt òf door UWV òf door uw verzekeraar aan u doorbelast. Met 3e spoor begeleiding monitort u actief hoe het met uw zieke oud-medewerker is en houdt u grip op de re-integratie en de forse verzuimbedragen die daarmee gemoeid zijn.
 
WerkmansMobiliteit
  • controleert de belastbaarheid van uw WGA oud-medewerker.
  • beoordeelt het dossier op mogelijke schadelast.
  • brengt in samenspraak met de bedrijfsarts en / of een arbeidsdeskundige de nog benutbare mogelijkheden voor uw WGA oud-medewerker in kaart.
  • begeleidt uw WGA oud-medewerker actief naar passende arbeid of het minimaal benutten van zijn restverdiencapaciteit.
  • ondersteunt bij het aantekenen van beroep tegen de WIA-beschikking en het aanvragen van een herbeoordeling in het kader van schadelastbeperking.
WerkmansMobiliteit streeft ernaar om de dossiers van uw WGA oud-medewerker opnieuw in zicht te krijgen en de nog benutbare mogelijkheden in kaart te brengen. WerkmansMobiliteit zet daarbij haar professionals actief in en zoekt de samenwerking met u als werkgever om de aanzienlijke WGA schadelastbedragen structureel omlaag te brengen.
 
Spoor 3